Pécsi Kulturális Központ

Projektismertető

 
 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00588

 

A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házának fejlesztése, TOP-7.1.1-16-HERFA- 2020-00588

Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécsi Kulturális Központ

Pályázat benyújtása

2020. február 17.

Támogatási szerződés aláírása

2021. január 12.

Projektkezdés

2019. december 1.

Projektzárás

2023. november 30.

Elszámolható projektköltség

70 564 151 Ft

Igényelt támogatás

70 564 151 Ft

Megítélt támogatás

70 564 151 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Szerződött támogatás összege

70 564 151 Ft

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL:

A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házának fejlesztése (pvfzrt.hu)

 

 
EFOP-3.3.4-17-2017-00026
A kedvezményezett neve: Pécsi Kulturális Központ
A projekt címe: NépmesePont Pécsett, a kultúra városában
A szerződött támogatás összege: 80 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Pécsi Kulturális Központ támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális tanulásban” című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú Felhívásra „NépmesePont Pécsett, a kultúra városában” címmel. A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, és az intézménnyel 2018 márciusában Támogatási Szerződést kötött. A projekt megvalósítására 2018. április és 2021. március között kerül sor. A projekt célja a gyerekek, diákok számára annak felismertetése, hogy az olvasás már fiatal korban mennyire fontos ahhoz, hogy szellemileg aktív életet éljenek, továbbá a rendszeres nem formális és informális tanulás közvetetten hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez is. A projekt kiemelt és közvetlen célja annak felismertetése, hogy kulturális örökségünk részét képező népmesék városunk és térsége múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása. A népmesék feldolgozása, védelme, használhatósága, közkinccsé tétele már a gyermekkorban elkezdődő tudatos munka, oktatás eredményeként válik mindennapjaik részévé. A projekt potenciális célcsoportját alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók és óvodások alkotják, kiemelten az informális és nem formális képzésben résztvevő 7-24 éves korú gyerekek és fiatalok. A NépmesePont 11 pécsi és baranyai nevelési és oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében fogadja a gyermekeket a nem formális és informális tanulást biztosító csoportos foglalkozásokra.
A projekt megvalósításával a Pécsi Kulturális Központ hozzájárul:
 • a célcsoport anyanyelvi és alapkompetencia-fejlesztéséhez;
 • a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadásához,
 • a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítéséhez,
 • a gyermekek, tanulók és fiatalok személyiségfejlődéséhez, kreatív képességeik kibontakozásához;
 • a szociokulturális hátrányok kompenzálásához;
 • a célcsoport továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.
A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:
 • NépmesePont létrehozása és működtetése;
 • NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, illetve tematikák kidolgozása;
 • a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása programsorozatként, vagy többnapos programként;
 • népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása;
 • a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele a Népmesepont weboldalán;
 • szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával;
 • animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végzendő tevékenységek ellátására;
 • meseszövegek, gyűjtések digitális közzététele;
 • népmesemondással kapcsolatos hangzó-, illetve képi anyag készítése; népmesei hangoskönyv kiadása CD formátumban;
 • hazai gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése magyar népmese szakmai napok szervezése;
 • a magyarországi nemzetiségek (különösen romák) mesevilágának feldolgozásával, illetve a romák mesevilágának kulturális vonatkozásaival kapcsolatos tevékenység;
 • kompetenciafejlesztő táborok szervezése és megvalósítása;
 • a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében;
 • együttműködés a Hagyományok Házával.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
https://pecsinepmese.hu/
 
 
EFOP-3.7.3-16-2017-00178
A főkedvezményezett neve: Pécsi Kulturális Központ
Konzorciumi partner neve: Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért egyesület
A projekt címe: Kertvárosi Tudásexpressz
A szerződött támogatás összege: 80 000 000 ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című, EFOP-3.7.3-16 kódszámú felhívásra „Kertvárosi Tudásexpressz” címmel. A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, 2017. augusztus 31-én az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység megszűnt, a projekt megvalósítását a Pécsi Kulturális Központ vállalta át. 2018 januárjában az Irányító Hatóság megkötötte az intézménnyel a támogatási szerződést. A projekt megvalósítására 2018. február és 2021. január között kerül sor. A projekt szakmai megvalósítási helyszíne elsősorban az Apáczai Művelődési Ház. A projekt célja a nem formális és informális tanulási formák, a kulturális, művelődési lehetőségek kínálatának bővítése, széleskörű hozzáférhetővé tétele elsősorban Pécs-Kertváros lakossága számára, így elősegítve a társadalmi integrációt, a helyi közösségek szerveződését, fejlesztését, a szociokulturális hátrányok csökkentését, az állampolgári kompetenciák fejlődését. A projekt elsődleges célcsoportja a Pécs-Kertvárosában élő, köznevelésben nem részesülő és halmozottan/hátrányos helyzetű 18 éven felüli lakosság. Másodlagos célcsoportnak tekinthetők Pécs nem kertvárosi részében élők, valamint a Pécs térségében, Baranyában élő lakosság, akik érdeklődést mutatnak a programok iránt.
A projekt megvalósításával a Pécsi Kulturális Központ hozzájárul:
 • A lakosság alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez;
 • A formális oktatásba való visszatérés elősegítéséhez;
 • A munkaerő-piaci, illetve társadalmi re/integrációjához;
 • Az anyanyelvi, digitális kompetenciák fejlesztéséhez;
 • A funkcionális analfabetizmus visszaszorításához;
 • A város gazdasági versenyképességének javításához a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre állásával.
A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:
Célcsoport bevonása;
a nem formális és informális tanulási formák megvalósítása az egész életen át tartó tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával: 9 tanulási típusban, 16 tanulási program keretében, 30 különböző tematikájú program.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.
https://tudasexpressz.hu/
 
 
EFOP 3.3.2-16-2016-00384

A kedvezményezett neve: Pécsi Kulturális Központ
A projekt címe: 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 

A pályázó intézmény – A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza. A Művelődési Ház és az Apáczai Nevelési Központ iskolái – Pécs hatvanezer lakosú déli városrészében 3 évtizede eredményesen működő oktatási, nevelési, gondozási, sport és szabadidős centrum.

Hagyományainkat együttműködési megállapodásokkal továbbra is meg kívánjuk őrizni. Így tovább működtetjük a modellértékű óvodaiskolánkat, a közoktatás-közművelődés kapcsolatrendszeréből táplálkozó művészeti kulturális programjainkat, a sportegységhez kapcsolódó kiemelkedő sporttevékenységünket. Továbbra is valljuk nyitott, toleráns, a környezetünkhöz alkalmazkodó pedagógiai elveinket. Egymás mellett, egymást segítve, kiegészítve él nálunk a tehetségek gondozása, fejlesztése (tehetségpont) és a rászorultak, sérültek, képzése, segítése valamint a korai fejlesztés, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja.

Közművelődési intézményünk 3772 m2 területen reggel hét órától este kilencig elsősorban intézményeinknek, de a nagyon összetett lakótelepnek is egyetlen kulturális, közösségi, szabadidős színtere, számos nemzetközi és országos verseny, találkozó, fesztivál gazdájaként nagy gyakorlattal rendelkezik.

A projekt előkészítése során elsősorban az eddigi pályázati tapasztalatokra építettünk. Ezért az együttműködő köznevelési intézmények kiválasztásakor meghívtunk saját intézményrendszerünkhöz szorosan kapcsolódó 5 oktataási intézményt:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Kollégium, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola

- 1. számú Általános Iskola

- 2. számú Általános Iskola

- Gimnázium

- Művészeti iskolája

- Pogányi Általános iskola,

valamint a Néri Szent Fülöp Óvodát, Pécs Hősök teréről.

Az igényfelmérés után definiáltuk a célcsoportok tagjait, kiemelten a sérült és hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekek projektbe történő bevonását, majd kidolgoztuk a tématerületek és projektesemények részleteit. Ezután együttműködési megállapodásokat kötöttünk a bevont intézményekkel, és elkészítettük a szakmai tervet.

A programokról röviden:

1. számú Általános Iskola:

Kulturális óra keretében a névadó, Apáczai Csere János munkásságának bemutatását tervezzük a Magyar Kultúra Napján szervezett programon. Emellett művészeti néptánc csoport működését vállaljuk.

2. számú Általános Iskola

Intézményegységünk mozgássérült gyermekeket befogadó intézmény. A helyben megszervezett versenyek támogatásával bevontuk a játékba az érintett gyerekek szüleit, testvéreit (Családi boccia verseny) és épmozgású osztálytársaikat (Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként! rendezvény).

Az Ifjú Párducok Klubja foglalkozás keretében különböző közösségi rendezvényeket tartottunk a tanulók ill. baráti társaságuk, szüleik, tanítóik, tanáraik részére. E pályázat keretében folytattuk a folyamatot kibővítve további lehetőségekkel: kreativitás fejlesztése pl: origami,  szituációs játékokkal (pl.: activity). Etológia szakkört – jurta témanap keretében, majd öko- és sporttábort tartottunk.

Gimnázium:

Pécsi Középiskolai Amatőr Színjátszó Találkozót szerveztünk, melyen középiskolás amatőr csoportok részére bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk. Célunk az amatőr színjátszók közötti ismerkedés, egymástól való tanulás és együtt játszás volt.

Filmklubot is szerveztünk, hogy a 14-18 éves korosztály számára a kényes serdülőkori témák felvetésére és feldolgozására új, eddig nem alkalmazott lehetőséget teremtsünk az aktuális társadalmi kérdéseket felvető filmek segítségével.

A zenekari napon a zenei táborban résztvevő diákok táborra való felkészítése történt.

Művészeti Iskola:

A társastánc témanapot és művésztánc tábort terveztünk.

Pogányi Általános iskola:

A falusi iskolában 1.-2. és 3.-4. összevont osztályokban tanuló gyakran önbizalom hiányos, gyenge belső kontrollal bíró, alacsony teljesítménymotivációjú, többnyire szociálisan éretlen, megoldási minta nélküli érzelmi problémákkal küzdő, időnként antiszociális viselkedés tüneteit mutató, alacsony önértékeléssel rendelkező gyerekeknek "AGY-MOZGATÓ" programot kínáltunk, amelynek meghatározó irányvonalát a mozgáson keresztüli fejlődés segítése, tanulás, ismeretszerzés, felfedezés képezte.

Óvoda:

Témanap – Kivirul a világ – keretében a gyermekek az óvodán kívül közvetlen környezetükben kialakított tanösvényen, közös élménypedagógiai játékokban, tevékenységekben vettek részt.

 

A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

 

 

Hírlevél feliratkozás:

Galéria

Legfrissebb hírek